CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ RF VI ĐIỂM SYLFIRM X TẠI CLOVER BEAUTÉ