HỘI THẢO: CẬP NHẬT CÔNG NGHỆ ĐIỀU TRỊ NÁM VỚI PHƯƠNG PHÁP RF VI ĐIỂM TÁI TẠO MÀNG ĐÁY