CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHO KIMS CLINIC – QUẬN 1