MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ TẠI LỄ RA MẮT CÔNG NGHỆ ULTRAFORMER MPT